تعاونی بازرگانی مراکز اسقاط وبازیافت خودرو با داشتن حدود ۶۰ عضو فعال، ماموریت دارد ضمن تلاش جهت متشکل نمودن و کمک به سازماندهی و ایجاد بهبود در مراکز اسقاط و بازیافت خودرو نسبت به متمرکز نمودن سرمایه های آنان و تلاش جهت افزایش و بهبود درآمد و ایجاد اشتغال و کسب وکار پایدار و همچنین ایجاد زیرساخت لازم برای فعالیتهای اقتصادی سالم و تکمیل زنجیره خدمات و تولید محصولات مربوطه اقدام نماید.

اهم ماموریتها

 • برنامه ریزی و اقدام جهت کاهش مدت زمان فرآیند اسقاط،از مراجعه مالک تا تبدیل لاشه خودرو به ضایعات.
 • استفاده بهینه از ضایعات خودرو جهت ایجاد منافع بیشتر و حفظ محیط زیست.
 • کاهش هزینه ها از طریق خرید متمرکز و تجمیع ضایعات مراکز عضو و افزایش ارزش افزوده درچرخه بازیافت و فروش به شرکتهای ذوب کشور،توسعه راهکارهای مناسب جهت تسهیل فعالیتهای مرکز و افزایش قدرت چانه زنی.
 • بکارگیری و فعالسازی چرخه حمل و نقل اختصاصی جهت فعالیتهای تعاونی در تهران…
 • تسهیل درکسب وکارخرید برگه اسقاط از مراکز اسقاط و فروش آنها به شرکتهای معتبر واردات خودرو و برنامه ریزی جهت کنترل و تثبیت قیمت و افزایش قدرت چانه زنی.
 • ایجاد زیرساخت مناسب برای فعالیتهای اقتصادی مرتبط با خدمات صنف اسقاط و تکمیل زنجیره خدمات مذکور.
 • برنامه ریزی و تلاش جهت بهبود کیفیت محصولات مراکز عضو و انطباق با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه.
 • استفاده مناسب از گواهی اسقاط تولیدی جهت استفاده از تخفیفات گمرکی درگمرکات کشور به جهت واردات خودرو و قطعات منفصله مربوطه.
 • اخذ نمایندگی فعال شرکت خودرو ساز خارجی با توجه به مزیت شرکت در ارائه شبکه خدمات سراسری و همچنین مزیت در واردات خودرو.
 • واردات خودرو با توجه به مزیت رقابتی شرکت تعاونی در خرید ضمانت نامه ی برگه های گواهی اسقاط و…
 • واردات ضایعات و تجمیع آن با ضایعات خودرویی تعاونی به منظور افزایش ظرفیت در بازیافت و فروش ضایعات و افزایش توان چانه زنی.
 • استفاده از توان و ظرفیت تعاونی در استفاده از گواهی های اسقاط  در واردات قطعات،CKD و خودروهای حمل و نقل عمومی.
 • واردات و تامین ماشین آلات و تجهیزات تخصصی مرتبط با فعالیتهای صنفی از قبیل لیفتراک، پرس و …

مشتریان اصلی شرکت

 مراکز اسقاط خودرو به عنوان اعضای تعاونی و کارخانه های ذوب آهن و شرکتهای وارد کننده خودرو و سایر تامین کنندگان ضایعات فلزی می باشند.

بازار کسب وکار

 بازار داخلی اسقاط خودرو و خرید و فروش ضایعات فلزی و بازار خارج از کشور جهت واردات خودرو می باشد.

فن آوری

بکارگیری نیروی انسانی متخصص وبا تجربه، ماشین آلات تخصصی مناسب، جهت بهبود روشهای اسقاط خودرو و حداکثر نمودن سود حاصل از فروش ضایعات می باشد.

ویژگی ممتاز

فعالیت در بازار مشخص با رقبا و سهم از بازار معیّن و همچنین قابلیت کنترل و تثبیت قیمت برگه های اسقاط و بلوک های تولیدی می باشد.

شرکت تعاونی به منظور بقاء، رشد و سودآوری از طریق افزایش توان چانه زنی، افزایش و توسعه اعضای مناسب و سرمایه گذاری های جدید و مطلوب درکسب وکارهای مطمئن تلاش می نماید.

ما با تعامل مطلوب و مشارکت با اعضای تعاونی و التزام و تعهد نسبت به اجرای سیاستها و راهبردها و خواسته های آنان اقدام نموده و با تعهد به رعایت رفتارحرفه ای وعملکرد شفاف در قبال رقبا و شرکای تجاری عمل مینماییم.

سند چشم انداز

ما با تلاش کارکنان و اعضای متخصص و متعهد با ایجاد جذابیت های منحصر به فرد، سرمایه گذاری های سود ده و توسعه کسب و کارهای جدید طی ۵ سال آینده به میزان حداقل ۵،۳ درصد سود ماهانه و در نتیجه افزایش سرمایه سازمان دست خواهیم یافت و به عنوان معتبرترین و قابل اعتمادترین مرکز جهت سرمایه گذاری مراکز اسقاط خودرو در ایران شناخته خواهیم شد.

مهمترین برنامه ها

 • ساماندهی فعالیتهای سازمان در جهت هرچه بیشترکردن منافع جاری و آتی اعضا.
 • انجام فعالیتهای بازرگانی با توجه به مزایای رقابتی سازمان و یا از طریق ایجاد SBU ها (واحدهای کسب و کار استراتژیک)
 • بهینه کردن چرخه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده.
 • افزایش ظرفیت ورودی خودروی فرسوده برای مراکز تحت پوشش وتسریع وتسهیل عملیات اسقاط و صدورگواهی.
 • افزایش سودآوری و کاهش هزینه های مرتبط با اسقاط، تهیه بلوک ضایعات و قطعات دمونتاژ شده، ذوب و …
 • ایجاد کسب و کار پایدار در راستای تکمیل زنجیره خدمات و تولید محصولات مرتبط با اسقاط و بازیافت خودرو.

ما معتقدیم که

 • اعضای شرکت تعاونی، سهامداران شرکت هستند، لذا تلاش جهت حفظ و افزایش سرمایه های آنها و حفظ حقوق ورعایت احترام آنها اولویت ماست.
 • در برابر نسل های آینده مسئولیت داریم، لذا پیشگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست، سرلوحه کار ماست.
 • منابع انسانی سازمان از سرمایه های اصلی و مهمترین عامل موفقیت می باشد . لذا احترام به شخصیت وحفظ ورعایت حقوق کارکنان نیز از اولویتهای ماست.

مامصمم هستیم ، برای تحقق برنامه ها واعتقادات فوق، اقدامات زیر را به انجام رسانیم

 • ایجاد تعهد قوی درمدیریت وکارکنان برای نیل به چشم انداز .
 • توجه به رشد و بالندگی منابع انسانی سازمان.
 • احترام به شخصیت وحقوق کارکنان، سهامداران و شرکا.
 • شایسته سالاری و مدیریت مشارکتی با حفظ منافع سازمان.
 • تواناسازی کارکنان، تفویض اختیار بیشتر و ایجاد انگیزه قوی مادی و معنوی.
 • استفاده از جدیدترین متدهای علمی و سیستم های مدیریتی برای افزایش بهره وری.
 • برقراری سیستم ارزیابی عملکرد سازمان به شکل اثر بخش وکارا.
 • ایجاد زیرساختهای لازم جهت توسعه کانالهای ارتباطی، افزایش تبادل اطلاعات، همدلی و احساس تعلق بین سازمان و اعضاء.
 • برحسب محلی که مختصات نقطه مربوط به عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد استرا تژی کلان شرکت مشخص می گردد:
 • نواحی , IV, II, I استراتژی رشد و ساخت.
 • اجرای استراتژی های تمرکز (رسوخ در بازار، توسعه بازار و محصول یا استراتژی های مبتنی بر یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی عمودی به پایین و یکپارچگی افقی(
 • نواحی VII , V ,III استرا تژی حفظ و نگهداری وضع موجود.
 • اجرای استراتژی های رسوخ در بازار و توسعه محصول.
 • نواحی VII , V ,III استراتژی برداشت محصول یا رها کردن استراتژی های سطح عملیاتی.